Dobrodošli na službene stranice Irish Puba Karaka. Nasjtarijeg Irish Puba u Dubrovniku!

VISIT OUR PARTNERS:         RESTAURANT SESAME           CAFE FESTIVAL         BURGER TIGER           PASTA LAB

Izjava o privatnosti

Politika zaštite osobnih podataka u tvrtki KARIKA d.o.o.

OPĆA NAČELA

KARIKA d.o.o. (dalje: KARIKA) ozbiljno shvaća zaštitu vaših osobnih podataka i poduzima sve potrebne tehničke i organizacijske mjere u skladu s najboljom praksom i obvezama koje propisuju hrvatski zakoni i Opća uredba o zaštiti podataka (EC 2016/679) – GDPR.

Konkretna svrha i način obrade vaših osobnih podataka uvelike ovise o vrsti poslovnog odnosa na temelju kojeg prikupljamo vaše podatke. U svojem poslovanju rukovodimo se temeljnim načelima zaštite osobnih podataka, što znači da podatke obrađujemo zakonito, transparentno i pošteno te da je obrada  ograničena  samo  za  svrhu  za  koju  su  podatci  prikupljeni  kao  i  da  se  obrađuju  samo  oni podatci koji su nužni za tu svrhu. Vaše osobne podatke čuvamo samo onoliko koliko je potrebno za ostvarenje  svrhe  obrade,  osim  u  slučaju  kada  smo  određenim  propisima  vezani  dulje  pohranjivati osobne  podatke,  odnosno  u  slučaju  kada  to  zahtijevaju  naši  legitimni  interesi  (primjerice  radi postavljanja, ostvarivanja ili zaštite pravnih zahtjeva). Točnost, pouzdanost, povjerljivost i cjelovitost vaših  osobnih  podataka  također  su  načela  kojima  se  vodimo  pri  obradi.  Pristup  vašim  osobnim podatcima imaju isključivo ovlaštene osobe Karike i partnera koji nam pružaju poslovnu podršku (izvršitelji obrade).

Ako se ne slažete s Politikom zaštite osobnih podataka u KARICI, molimo vas da se ne koristite našom stranicom ili da ne navodite svoje osobne podatke. Svaka promjena politike privatnosti bit će objavljena na ovoj mrežnoj stranici.

KLJUČNE INFORMACIJE

Voditelj obrade i Službenik za zaštitu osobnih podataka

Voditelj obrade osobnih podataka jest KARIKA d.o.o. Zamaslina 9, 20236 Mokošica

OIB: 87933263230

Službenik za zaštitu osobnih podataka u KARIKA d.o.o. jest Antonio Rezo.

Kontakt na koji možete slati svoje upite jest:

Karika d.o.o., Zamaslina 9, 20236 Mokošica; Službenik za zaštitu osobnik podataka

Adresa e-pošte: info@irishpubkaraka.com

Svrha obrade i pravna osnova za obradu osobnih podataka

KARIKA kao voditelj obrade osobnih podataka, štiti vašu privatnost i obrađuje samo one osobne podatke koji su joj nužni i koji su pribavljeni u sklopu njenih poslovnih aktivnosti, bilo da su podatci dobiveni od Vas, od strane trećih osoba ili javno dostupnih izvora, a radi sljedećeg:

 • izvršenja ugovornih obveza – kada je obrada nužna za izvršavanje ugovora kojem ste stranka ili za poduzimanje radnji na vaš zahtjev prije sklapanja ugovora,
 • zadovoljenja  legitimnih  interesa    kada  je  to  nužno,  osobne  podatke  obrađujemo  i  izvan konkretnog  ugovornog  odnosa,  a  radi  zadovoljenja  svojih  legitimnih  interesa.  Primjerice, takav legitiman interes može biti:
  • vođenje sudskih postupaka i vođenje evidencije o njima
  • otkrivanje počinitelja kaznenih djela i sprečavanje prijevara
  • zaštita osoba i imovine
  • ispunjavanje vaših zahtjeva kako biste nam pomogli da razvijemo, isporučimo i poboljšamo
  • svoje proizvode i usluge
  • odgovaranje na vaše upite i komentare
  • nužnog poštivanja zakonskih obveza
  • obrade  osobnih  podataka u posebnu  svrhu ili više posebnih svrha opisanih privolom, isključivo  nakon  što  zaprimimo  vašu  privolu  za  obradu  osobnih  podataka  u pojedinu svrhu. Vaša privola u skladu je s relevantnim odredbama Uredbe, neuvjetovana je i dana  slobodno. Pritom  također  zadržavate  pravo  da  opozovete  svoju  privolu  u  svakom trenutku.

Ako ćemo vaše osobne podatke obrađivati u svrhe koje nisu ovdje opisane ili izvan svrhe za koju ste dali privolu, prije takve obrade pružit ćemo vam informacije o toj drugoj svrsi i sve druge relevantne informacije o obradi.

Koje osobne podatke prikupljamo i kako do njih dolazimo?

Ponajprije  obrađujemo  one  osobne  podatke  koje  prikupimo  tijekom  poslovnog  odnosa,  kao  što  su ime, prezime, OIB, adresa, broj kreditne kartice, e-mail adresu, broj mobitela, ako je to neophodno za izvršenje naših poslovnih aktivnosti.

Jeste li obavezni dostaviti nam osobne podatke?

Niste  obvezni.  No  imajte  na  umu  da  u  pojedinim  slučajevima  uskrate  davanja  traženih  podataka KARIKA neće  moći  s  vama  zaključiti  ugovorni  odnos  odnosno  ispunjavati  svoje  zakonske i ugovorne obveze.

Razdoblje u kojem će podatci biti pohranjeni

KARIKA će Vaše osobne podatke  čuvati samo onoliko koliko je potrebno kako bi se izvršila njezina ugovorna ili zakonska obveza ili legitimni interes, osim u slučaju obrade osobnih podataka na temelju privole, kada u trenutku povlačenja vaše privole prestaje obrada.

Privolu možete povući u svakom trenutku slanjem zahtjeva na adresu:

KARIKA d.o.o., Zamaslina 9, 20236 Mokošica – Službenik za zaštitu osobnih podataka ili na e-mail: info@irishpubkaraka.com.

Napominjemo da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade temeljene na privoli prije njezina povlačenja. Ako vaši osobni podatci više neće biti potrebni za ispunjenje gore navedene svrhe, bit će uništeni, osim kada je daljnje čuvanje propisano zakonom.

Tko je primatej vaših osobnih podataka?

KARIKA se obvezuje čuvati vaše osobne podatke i neće ih priopćavati odnosno učiniti  dostupnima trećim osobama bez vašeg posebnog odobrenja, osim:

 • pružateljima usluge koje angažiramo kao izvršitelje obrade za poslove koji su povezani s izvršavanjem ugovora u kojem ste stranka;
 • nadležnim tijelima u svrhu obavljanja poslova iz njihove nadležnosti (primjerice Porezna uprava i dr.);
 • kada su ti podatci potrebni sudu ili nadležnom državnom odvjetništvu,  odnosno drugim tijelima u jednakovrijednim pravnim postupcima;
 • kada je KARIKA zakonski dužna dostavljati te podatke.

Koja su vaša prava povezana s obradom osobnih podataka?

Ovisno o pravnoj osnovi obrade vaša prava mogu biti sljedeća:

 • zatražiti  pristup  osobnim  podatcima  koji  se  odnose  na  vas,  odnosno  imate  pravo  na informaciju o opsegu prikupljenih podataka, svrsi obrade, kategoriji osobnih podataka koji se obrađuju, primateljima kojima se podatci dostavljaju i razdoblju pohrane;
 • zatražiti  ispravak  netočnih,  odnosno  dopunu  nepotpunih  osobnih  podataka  te  smo  u  tom slučaju dužni postupiti u skladu s vašim zahtjevom bez nepotrebnog odgađanja;
 • uložiti prigovor na obradu osobnih podataka u slučaju obrade na temelju legitimnih interesa KARIKE ili u slučaju obrade radi izravnog marketinga tražiti  brisanje  podataka kad je svrha obrade ispunjena,  kada  povučete  privolu  kao  jedinu osnovu obrade, kad vaš interes zaštite privatnosti pretežen nad legitimnim interesom KARIKE za obradu, kad prigovorite obradi za svrhu izravnog marketinga, kad je to potrebno radi poštivanja zakonskih obveza kojima podliježe KARIKA te u slučaju eventualne nezakonite obrade. Pravo na brisanje nije apsolutno pravo i ne primjenjuje se primjerice u slučajevima kad je obrada nužna radi ostvarivanja prava na slobodu informiranja i izražavanja, radi poštivanja zakonskih obveza kojim podliježe KARIKA radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva i slično;
 • ograničiti obradu podataka, primjerice kada osporavate točnost podataka, sve dok ne provjerimo njihovu točnost;
 • prenijeti podatke drugom voditelju obrade ako se obrada temelji na privoli ili izvršenju ugovora u kojem ste stranka, odnosno ako se obrada provodi automatizirano i ako je to tehnički izvedivo;
 • podnijeti prigovor nacionalnom nadzornom tijelu, odnosno Agenciji za zaštitu  osobnih podataka (AZOP).

Traženje pristupa osobnim podacima koji se odnose na vas ili traženje ispravka vaših osobnih podataka

Ako želite pristup svojim osobnim podacima ili smatrate da je došlo do nepravilnosti u obradi osobnih podataka, molimo vas da se obratite Službeniku za zaštitu osobnih podataka.

Ulaganje prigovora na obradu osobnih podataka

Ako smatrate da KARIKA nema zakonsku osnovu obrađivate vaše osobne podatke, u svakom trenutku možete uložiti prigovor Službeniku za zaštitu osobnih podataka. U tom slučaju nećemo više obrađivati vaše osobne podatke niti ćemo vam moći pružati svoje usluge i biti s vama u partnerskom odnosu.

Personal Information Protection Policy at KARIKA d.o.o.

GENERAL PRINCIPLES

KARIKA d.o.o.  (hereinafter:  KARIKA) is very serious about protecting the privacy of your personal information and implements all technical and organizational measures required by best practices, Croatian laws and the General Data Protection Regulation (EC 2016/679), abbreviated as “GDPR”.

The specific purpose and method of processing of your personal information largely depend on the type of business relationship based on which we collect your information. We are guided by the basic personal information protection principles in our business, which means that we process information legally, transparently and fairly, that the processing is limited to the purpose for which the information was collected, and that only the information essential for this purpose is processed. We only store your personal information for as long as we have to in order to fulfil the purpose of information   processing, except   in   cases   when   legal   regulations   require   us   to   store   personal information for a longer period and in cases when the storing of information is required by our legitimate interests (e.g.  establishment, realization or protection of legal requirements).  When processing your personal information, we are guided by the principles of accuracy, reliability, confidentiality and integrity. Access to your personal information is restricted to authorized persons at Karika and our business service provider partners (data processors).

If you disagree with Karika’s Personal Information Protection Policy, please refrain from using our website and sharing your personal information with us.  Any changes to Karika’s privacy policy will be published on the website.

KEY INFORMATION

Data Controller and Personal Information Protection

Karika d.o.o., Zamaslina 9, 20236 Dubrovnik, OIB: 87933263230 is the Data Controller.

Antonio Rezo is Personal Information Protection Officer at Karika d.o.o.

Please send us all your inquiries to:

Karika doo., Zamaslina 9, 20236 Mokošica;

Attn. Personal Information Protection Officer

E-mail address: info@irishpubkaraka.com

Processing purposes and legal grounds for personal information processing

Karika as the Data Controller, protects your privacy and only processes the personal information that is essential to Sesame and that has been collected as a part of Karika’s business activities, whether the information was provided by you or a third party or obtained from publicly available sources, for the following purposes:

 • Fulfilment of contractual obligations –  when processing is necessary to fulfil the contract that you are a party to or to take action at your request prior to concluding the contract,
 • Satisfaction of legitimate interests –  when necessary, we process personal information outside of a specific contractual relationship in order to satisfy our legitimate interests. Such legitimate interests may include the following:
  • Conducting legal proceedings and maintain records of legal proceedings
  • Discovering perpetrators of criminal offences and fraud prevention
  • Protection of persons and property
  • Fulfilment of your requests so you could help us develop, deliver and improve our products and services
  • Answering your inquiries and comments
  • Processing   of   personal   information for   special   purposes   or   several   special   purposes described by consent, solely after receiving your consent to have your personal information processed for a particular purpose. Your consent is compliant with the relevant provisions of the Regulation and given unconditionally and freely. You reserve the right to revoke your consent at any time.

Should we process your personal information for purposes not described here or outside of the purpose to which you have consented, prior to such processing; we will provide you with information about the other purpose and all other relevant information about the processing.

Which personal information do we proceed and how we get it? 

We primarily process personal information collected within the scope of a contractual relationship, such as name, surname, personal identification number, address, credit card number, e-mail address, mobile phone and so on when necessary for the performance of our business activities.

Are you under obligation to share your personal information with us?

You are not under obligation to do so. However, keep in mind that in some cases, should you refuse to provide the requested information, Karika will not be able to enter into a contractual relationship with you or fulfil its legal or contractual obligations.

Data storage period

Karika will only store your personal information for as long as necessary to fulfil its legal or contractual obligation or legitimate interest, except in case your personal information is processed based on consent, when processing ceases at the moment that you withdraw your consent. You can withdraw your consent at any time by sending your request to:

– Address: Zamaslina 9, 20236 Mokošica Attn. Personal Information Protection Office

E-mail address: info@irishpubkaraka.com

We would like to underline that withdrawing your consent has no effect on the legality of information processing based on the consent prior to its withdrawal. When your personal information is no longer needed for the fulfilment of above purposes, it will be destroyed, except in cases when continued storage is required by law.

Who is the recipient of your personal information?

Karika is under obligation to protect your personal information and will not disclose or make it available to third parties without your express consent, except:

 • to service providers we hire as data processors for tasks related to the execution of contracts to which you are a party,
 • to the authorities for purposes of activities from their scope (Tax Administration etc.)
 • when the information is requested by a court of law, relevant state attorney’s office, or other authorities in equivalent legal proceedings
 • when Karika is obligated under the law to disclose the information.

What are your rights with respect to the processing of personal information?

Depending on the legal basis for processing, you may have the following rights:

 • Right to request access to personal information relating to you, which means that you have the right to be informed about the scope of collected information, purpose of processing, category of personal information that is processed, recipients that the information is delivered to, and the period of storage
 • Right to have incorrect personal information rectified and incomplete personal information amended, in which case we are under obligation to fulfil your request without unnecessary delay
 • Right to object to the processing of personal information in case it is processed based on Karika’s legitimate interest or for direct marketing purposes
 • Right to request deletion of information in cases when the purpose of processing has been fulfilled, when you have withdrawn your consent as the only basis for processing, when your privacy  protection  interest  outweighs  Karika’s  legitimate  interest  in  processing,  when you  have  lodged  an  objection  against  the  processing  of  information  for  direct  marketing purposes,  when  it  is  required  for  purposes  of  compliance  with  legal  requirements  that Karika is subject to, and in cases of any  illegal  processing.  The right to have the information deleted is not an absolute right and does not apply, for instance, in cases when processing is necessary to exercise the right to the freedom of information and expression, compliance with legal requirements that Karika is subject to, establishment, realization or defense of legal requests, and so on.
 • Right to restrict the processing of information, for instance, in cases when you have disputed the accuracy of the information, for as long as it takes to verify its accuracy
 • Right to transfer the information to another Data Controller if the processing is based on consent or execution of a contract to which you are a party, or if the processing is performed automatically and it would be technically feasible
 • Right to submit an objection to a national supervisory authority, i.e. the Croatian Personal Data Protection Agency

Requesting access to personal information pretending to you or requesting the rectification on your personal information

If you want access to your personal information or if you believe that irregularities occurred in the processing of personal information, please contact our Personal Information Protection Officer.

Objecting to the processing of personal information

If you believe that Karika has no legal grounds to process your personal information, you can submit an objection to the Personal Information Protection Officer at any time. In his case, we will no longer process your personal information and we will not be able to provide our services to you or be in a business relationship with you.

Najstariji Irish Pub u Dubrovniku

Sjajna Atmosfera Sjajno
Pivo

Separator image

Irish pub Karaka već je godinama sinonim za odličan provod u Dubrovniku!

Kokteli su uvijek dobra ideja, a naše osoblje znati će prepoznati koji Vam točno treba!

Probajte kriglu ili tri najboljih craft piva iz lokalnih pivovara!

Kakav je to dan ako nije počeo kavom? U Irish pubu Karaka pazimo da dan krene kako treba!

Dobrodošli u najstariji pub u srcu Dubrovnika!

Separator image

Želite vrhunsku atmosferu s puno dobre glazbe, prijenose svih najvažnijih sportskih susreta, brzu i kvalitetnu uslugu te super hranu? Sve to naći ćete na samo par koraka od Straduna, unutar zidina starog grada u najstarijem pubu u Dubrovniku, omiljenom mjestu kako za domaće, tako i za goste iz cijelog svijeta. Unutarnji i vanjski prostor, odlična ekipa za šankom te veliki izbor pića garancija su dobre zabave!

a
1256

Plesnih pokreta

349

Piva dnevno

157

Svirki uživo

225

Kava svaki dan

Irish Pub Karaka Voli Sport

Separator image

Ljubitelji sporta, čak i kad ste daleko od kuće, uvijek možete pratiti svoju omiljenu ekipu – Irish pub Karaka prenosi sve najvažnije sportske događaje izravno, uključujući GAA ligu, Uefa Ligu prvaka i Europa ligu, Premiership, FA i Liga kup, Rugby Union a to sve na najvećim full HD ekranima, s live engleskim komentarom najboljih sportskih kanala poput SkySports, ESPN, FOX i Supersport. Navijačka atmosfera u Irish pubu Karaka je zagarantirana!

Kako Do Nas

Separator image

Posjetite nas na adresi Između polača 5, uživajte u pivu, koktelima, sportu, dobroj hrani te izvrsnoj glazbi.
Neka Karaka bude Vaše mjesto u Dubrovniku kojem ćete se iznova vraćati!

The Oldest Irish Pub in Dubrovnik

Great Atmosphere Amazing
Beer

Separator image

For many years Karaka has stood out as a true classic and the place you must go to when in Dubrovnik!

Cocktail is always a good idea and our staff will know which one you need!

Try out a pint or three of the finest local craft beers!

You gotta start the day the right way! Good coffee makes the morning much better.

Welcome to The oldest Irish pub in Dubrovnik!

Separator image

Looking for amazing atmosphere with tons of great music, sports and beer? Look no further – Irish pub Karaka is your best friend in Dubrovnik. Located only a few steps away off of the main street Stradun, Karaka is the place to go if you want super-quality and fast service, free internet, live sporting events and a huge selection of drinks, all this in the heart of the Old city. With indoor and outdoor seating, the best staff and a homey feel to everything, we guarantee you will remember Karaka for a long time.

a
1256

Dance moves

349

Beers daily

157

Live music gigs

225

Cups of coffee per day

Irish Pub Karaka Loves Sport

Separator image

Sports fans, even when you’re far from home, don’t miss out on the most important games – we broadcast all major sporting events with commentary in English on the best full HD large screens in the Old town. These include GAA league and Championship, UEFA, FA and League cups, Premiership football and Rugby union matches. Everything live on SkySports, FOX, ESPN and SuperSport. Chant your club’s songs in Karaka, the best sports bar in Dubrovnik!

Where To Find Us

Separator image

Visit us at Između polača 5, soak up the atmosphere and let Karaka be the one place in Dubrovnik you’ll keep coming back to!